Project in beeld

De Vallei en veenlagen

In en rond de Vallei komen veel veenlagen voor. In het geval van bemalingen voor bijvoorbeeld rioolaanleg kan dit voor allerlei problemen zorgen. Slecht functionerende bemaling door de lagen of schade aan omliggende bebouwing.

PJ Milieu BV is bekend met deze lagen en weet met praktische oplossingen te komen, bijvoorbeeld voor het project Ambachtstraat in Veenendaal.

Uit het bodemonderzoek blijkt dat plaatselijk veenlagen voorkomen en dat op een naastgelegen terrein een grondwaterverontreiniging aanwezig is. De veenlagen zijn middels handboringen voor en achter de meest kritische (oudste) woningen verder in beeld gebracht.

Op basis van de zettingsberekeningen is voorspeld dat voor 1 bouwblok problemen niet uit te sluiten zijn. Met een aanpassing aan de werkwijze in combinatie met monitoring worden forse ingrepen als retourbemaling op particulier terrein vermeden, terwijl de werkzaamheden wel veilig kunnen worden uitgevoerd.

Met betrekking tot de grondwaterverontreiniging is door de opdrachtgever gekozen voor het nemen  van een tegenmaatregel (tegenbemaling) om niet op basis van de monitoringsmaatregelen alsnog te worden geconfronteerd met de noodzaak tot een (spoed)maatregel. Vervolgens is de tegenbemaling uitgewerkt zodat de werkzaamheden zonder tussentijdse aanpassingen kunnen worden uitgevoerd.

Project in beeld

Uitvoering grondwatermonitoring Ede

In opdracht van de Bodembeheer Nederland is in Ede door PJ Milieu BV een grondwatermonitoring uitgevoerd ter plaatse van een grondwaterverontreiniging. De natuurlijke afbraak is gemonitoord en de stabiele eindsituatie is bereikt.

Grondwaterverontreiniging
De grondwaterverontreiniging betreft een VOCL-verontreiniging (tetrachlooretheen (PER) en trichlooretheen (TRI). Door natuurlijke afbraak worden de oorspronkelijke producten PER en TRI in het grondwater door micro-organismen omgezet naar de afbraakproducten cis 1,2-dichlooretheen (CIS), trans 1,2-dichlooretheen (TRANS) en vinylchloride (VC). Vinylchloride kan door natuurlijke afbraak worden omgezet in onschadelijke afbraakproducten. VOCl zijn over het algemeen zwaarder dan water en zakken uit naar de diepte, waardoor ook in diepere lagen hoge concentraties VOCl voor kunnen komen.

Op het terrein is van 2004 tot medio 2015 een grondwatersanering uitgevoerd. Daarna is de grondwaterverontreiniging met VOCL door de provincie overgenomen als een vangnetgeval. Door PJ Milieu BV is stroomafwaarts van de kern een anaerobe zuivering geplaatst, daar werd met een beperkt debiet grondwater opgepompt, melasse toegevoegd, anaeroob gezuiverd en teruggebracht in de bodem. In het gebied zijn meerdere VOCL-verontreinigingen aanwezig.

Monstername
Tijdens de monitoring zijn 33 peilbuizen bemonsterd in het traject van 4-34 meter minus maaiveld. Alle grondwatermonsters worden onderzocht op gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) inclusief vinylchloride. Tevens is per peilbuis de grondwaterstand, de zuurgraad (pH), het geleidingsvermogen (ec), de troebelheid en redox van het grondwater bepaald (door middel van een veldmeting).

Rapportage
De resultaten zijn jaarlijks gerapporteerd. Dit geeft inzicht in voortgang en vordering van de grondwatersanering. Ook wordt getoetst aan de doelstelling en worden aanbevelingen gedaan om het proces te optimaliseren. Een situatietekening met de peilbuizen met vlaggentabellen geeft een goed beeld van het verloop van de afbraak van de bronproducten en de verspreiding en verplaatsing van de verontreiniging in het horizontale en verticale vlak.

Project in beeld

Milieukundige begeleiding en directievoering Spoorlaan 35 Overberg (voormalig drugslab)

Aan de Spoorlaan 35 in Overberg is begin 2020 een drugslaboratorium voor de vervaardiging van XTC opgerold. Hierbij is geconstateerd dat de hierbij gebruikte chemicaliën gedumpt zijn in en op de bodem van het perceel. Medio 2022 is door de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan PJ Milieu BV opdracht verstrekt voor de milieukundige begeleiding en directievoering tijdens de, door Sarpi Remediation, uit te voeren bodemsanering. Het betreft hier een ingewikkelde bodemsanering waarbij vanuit PJ Milieu BV continu sturing dient te worden gegeven aan de uit te voeren werkzaamheden. De moeilijkheid zit hem hierbij enerzijds in de aanwezigheid van niet alledaagse stoffen. Anderzijds is er slechts een beperkt uitgevoerd bodemonderzoek aanwezig, welke ruim 2 jaar oud is. Hierdoor wordt de verontreinigingssituatie pas tijdens de graafwerkzaamheden duidelijk. Hierop dient dus in het veld continu, in samenspraak met de aannemer en het bevoegd gezag, bijgestuurd te worden. Naast dat het een ingewikkeld project betreft is het door de analysetermijnen van sommige te saneren parameters ook een stuk lastiger om te kunnen sturen tijdens het werk. Dit gebeurt dan ook grotendeels op basis van veldmetingen.

Daarnaast houdt PJ Milieu BV als directievoerder ook toezicht op de kosten en het meer- en minderwerk van de aannemer. In goed overleg met de opdrachtgever, aannemer en het bevoegd gezag bepalen we de meest efficiënte werkwijze. We doen er alles aan om tot een goed saneringsresultaat te komen tegen zo laag mogelijke kosten. En daarbij moet ook de zorgplicht in acht genomen worden: er moet zoveel als redelijkerwijs verlangbaar is gesaneerd worden.

Project in beeld

Bepaling opgeloste gassen bij proefbemaling bij A27 Utrecht

Rijkswaterstaat is onlangs gestart met onderzoek naar de toepassing van grondwaterbemaling naast de A27 in Utrecht. Deze zogenoemde pompproef is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van de Ring Utrecht, die vanaf 2020 zal worden uitgevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd op het terrein ‘Tussen de Rails’, ten noorden van de wijk Lunetten. Met de pompproef wordt onder andere onderzocht hoe het grondwaterpeil onder de A27 kan worden beheerst. De informatie uit het onderzoek is van groot belang voor de toekomstige werkzaamheden aan de weg. Klik hier voor meer informatie over het project.

De firma Henk van Tongeren Water & Techniek heeft opdracht gekregen om binnen korte tijd deze uitgebreide pompproef te realiseren. Voor deze pompproef wordt gebruik gemaakt van 75 digitaal gemonitoorde peilbuizen. Hiervan zijn enkele peilbuizen geplaats tot een diepte van 80 m-mv en zijn deepwell- en retourbronnen aanwezig tot 60 en 30 m-mv. Inmiddels is de pompproef opgestart met een capaciteit van 300 m³ p/uur.

In samenwerking met de firma KWR is door PJ Milieu BV een bronbemonstering uitgevoerd ter vaststelling van de aanwezigheid van diverse opgeloste gassen (methaan, stikstof, zuurstof en CO2). Hiervoor zijn op een diepte van 12, 30 en 55 m-mv door middel van een onderwaterpomp (Grundfoss MP-1) monster onder druk genomen. Mogelijk blijkt op basis van de resultaten van de uitgevoerde bronbemonstering dat aanpassingen noodzakelijk zijn aan de proefbemaling zodat deze kan worden toegepast voor de toekomstige beheersing van het grondwaterpeil onder de A27.