Certificeringen

KIWA ISO 9001

Kwaliteitsmanagementsysteem.
Download hier het certificaat.

KIWA VCA**

Veiligheid, gezondheid, milieu Checklist Aannemers. Download hier het certificaat.

BRL SIKB 1000

Monsterneming voor partijkeuringen bouwstoffenbesluit.
1001: Grond.
1002: Niet vormgegeven bouwstoffen.
Download hier het certificaat.

BRL SIKB 2000

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
2001: Plaatsen handboringen en peilbuizen inclusief boorbeschrijvingen, monsterneming en waterpassing.
2002: Nemen van grondwatermonsters.
2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek.
2018: Locatie-inspectie en monsterneming asbest in grond.
Download hier het certificaat.

BRL SIKB 2100

Mechanisch boren (2101).
Download hier het certificaat.

BRL SIKB 6000

Milieukundige begeleiding van bodemsanering.
6001: Begeleiding van conventionele saneringen.
6002: Begeleiding van in-situ saneringen.
6005: Begeleiding van graven in en saneren van de bodem.
6006: Begeleiding van saneren van de bodem met in situ technieken en grondwatersanering.
Download hier het certificaat.

BRL SIKB 7000

Uitvoering van bodemsanering.
7001: Uitvoering van conventionele saneringen.
7002: Uitvoering van in-situ saneringen.
7005: Graven in en saneren van de bodem.
7006: Uitvoering van in-situ saneringen en grondwatersanering.
Download hier het certificaat.

BRL SIKB 7500

Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie.
7510: Procesmatige ex situ reiniging/bewerking en immobilisatie van grond en baggerspecie.
Download hier het certificaat.

CERTIFICATIESCHEMA

SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie.
Download hier het certificaat.